กระดาษชนิดต่างๆ : Paper >> บิลเงินสด, ใบส่งของชั่วคราว : CASH BILL