กระดาษต่อเนื่อง : Continuous Paper >> กระดาษต่อเนื่อง FUJI : CONTINUOUS PAPER (FUJI) >> กระดาษต่อเนื่อง FUJI : CONTINUOUS PAPER (FUJI)

กระดาษต่อเนื่อง FUJI : CONTINUOUS PAPER (FUJI)

Price :

ขนาด ชั้น น้ำหนัก บรรจุ (กล่อง)
15x11  1ชั้น 60แกรม 2000ชุด
15x11   2ชั้น 50แกรม 1000ชุด
15x11  3ชั้น 50แกรม 500ชุด
15x11  4ชั้น 50แกรม 500ชุด
9.5x11  1ชั้น 60แกรม 2000ชุด
9.5x11  2ชั้น 50แกรม 1000ชุด
9.5x11  3ชั้น 50แกรม 500ชุด
9x11 1ชั้น 60แกรม 2000ชุด
9x11  2ชั้น 50แกรม 1000ชุด
9x11  3ชั้น 50แกรม 500ชุด
9x11 4ชั้น 50แกรม 500ชุด
9x5.5   1ชั้น 60แกรม 2000ชุด
9x5.5  2ชั้น 50แกรม 1000ชุด
9x5.5  3ชั้น 50แกรม 500ชุด

----------------------------------------------------------------------------------------

Size NL Gsm Pack (Parcel)
15x11  1nl 60gsm 2000set
15x11   2nl 50gsm 1000set
15x11  3nl 50gsm 500set
15x11  4nl 50gsm 500set
9.5x11  1nl 60gsm 2000set
9.5x11  2nl 50gsm 1000set
9.5x11  3nl 50gsm 500set
9x11 1nl 60gsm 2000set
9x11  2nl 50gsm 1000set
9x11  3nl 50gsm 500set
9x11 4nl 50gsm 500set
9x5.5   1nl 60gsm 2000set
9x5.5  2nl 50gsm 1000set
9x5.5  3nl 50gsm 500set